Regulamin

Administratorem Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon) będzie:
SQUASH PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiła 61, 30-390 Kraków, Polska; KRS: 0000671289; NIP: 6793146203; REGON: 366916280;

Stanie się on niezależnym administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności serwisu Reservise, oraz regulaminach i polityce prywatności obiektu, w którym dokonujesz rezerwacji. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania obiektu, w którym dokonujesz rezerwacji i zgodnie z obowiązującym prawem.

REGULAMIN KLUBU ATRAS SQUASH CLUB

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług sportowo - rekreacyjnych przez klub Atras Squash Club, który mieści się w Krakowie przy ul. Zawiła 61 i jest własnością Squash Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
Squash Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem nazwy „Atras Squash Club” i logotypu nazwy „Atras Squash Club” oraz wyłącznym zarządzającym i administratorem kanałów komunikacji z klientami klubu określonych w niniejszym regulaminie.

Dane teleadresowe klubu:

Atras Squash Club
Ul.Zawiła 61, 30-390 Kraków + 48 789 025 910

recepcja@atrassquash.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Klub Atras Squash Club rozpocznie swoją działalność 26 czerwca 2023 roku.

 2. Podstawową usługą świadczoną na rzecz klientów przez klub Atras Squash Club jest wynajem kortów oraz sprzętu sportowego w postaci rakiet i piłek do squasha. Dodatkowo w klubie prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne takie jak m. in.: zajęcia szkoleniowe squasha dla dorosłych oraz dzieci.

 3. Pełna oferta zajęć dostępna jest w recepcji klubu oraz na stronie internetowej klubu www.atrassquash.pl

 4. Klub Atras Squash Club jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 24.00 oraz w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00.

 5. Klub Atras Squash Club może być nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni znajdujące się pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w dniach tych zmianie mogą ulec godziny otwarcia klubu.

 6. Klub zastrzega sobie prawo do organizowania dla swoich klientów „imprez zamkniętych”, do których nie mają zastosowania regulacje zawarte w niniejszym regulaminie.

§2. Definicje

 • Klubowicz - klient klubu, osoba, która zawarła Umowę sprzedaży na wstęp do klubu przez zakup jednorazowej wejściówki, karnetu miesięcznego lub zarezerwowała kort,

 • Klub - klub Atras Squash Club,

 • Regulamin - niniejszy regulamin klubu Atras Squash Club,

 • Cennik – cennik obowiązujący w klubie Atras Squash Club, zawierający aktualne ceny za świadczone usługi

 

§3. Kanały komunikacji

 1. Kanałami komunikacji klubu z klientami są:

  a. strona internetowa klubu: www.atrassquash.pl

  b. strona klubu na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/atras.squash.club

  c. telefon klubu: + 48 789 025 910

 2. Kanały komunikacji wymienione w punkcie 1b. mogą być wykorzystywane przez klubowiczów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się zamieszczania na nich reklam oraz prowadzenia działań niezgodnych z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.

 

§4. Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Klubowicz korzysta z klubu na własną odpowiedzialność.

 2. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, mające problemy zdrowotne lub będące w ciąży chcące skorzystać z usług klubu Atras Squash Club powinny przed przystąpieniem do zajęć skonsultować uczestnictwo ze swoim lekarzem. W przypadku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, osoba powinna z nich zrezygnować, a jeżeli podejmuje ryzyko uczestnictwa robi to na własną odpowiedzialność.

 3. Na teren klubu wstęp wzbroniony mają osoby, które uprzednio spożywały alkohol lub zażywały środki odurzające.

 4. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz środków dopingujących.

 5. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do:

  1. powstrzymania się od zachowania, które może być odebranie przez innych klientów klubu jako dyskryminujące lub obraźliwe,

  2. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do wszystkich osób przebywających w klubie. Zabrania się używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,

  3. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie klubu oraz innych klientów na uszkodzenie lub zniszczenie,

  4. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu lub pozyskania na ten temat informacji od personelu klubu przed przystąpieniem do jego eksploatacji,

  5. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu, f. odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone,

  6.  zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.

 6.  Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji klubu.

 

§5. Zasady wynajmu kortu

 1. Korzystanie z kortów w klubie odbywa się na podstawie zakupionej jednorazowej wejściówki lub karnetu miesięcznego.

 2. Podstawowym okresem wynajęcia kortu jest czas 1 godziny, liczonej zgodnie z godzinami zegarowymi. Jednostkowa cena za wynajem kortu na 1 godzinę uzależniona jest od pory dnia, w której jest wynajmowany oraz dnia tygodnia. Szczegółowy cennik opłat za wynajęcie kortu znajduje się na stronie internetowej klubu w zakładce „Cennik” oraz w recepcji klubu.

 3. W przypadku gdy klub dysponuje wolnymi kortami, pracownik recepcji klubu w indywidualnych sytuacjach może podjąć decyzję o wynajęciu kortu na okres nie pokrywający się z godzinami zegarowymi.

 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

 5. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 2, 4 lub 6 miesięcznym terminem ważności (w zależności od rodzaju karnetu), a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie internetowej klubu w zakładce „Cennik” oraz w recepcji klubu.

 6. Klubowicz może odstąpić od umowy zawartej przez Internet, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie na piśmie w siedzibie Klubu lub mailowo na adres recepcja@atrassquash.pl.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klubowiczowi, który częściowo lub całkowicie wykorzystał zakupioną usługę.

 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, klub Atras Squash Club zwraca środki w ciągu 14 dni od odstąpienia, w ten sam sposób, w jaki należność została opłacona.

 9. Reklamacje odnośnie rezerwacji można składać mailowo na adres: recepcja@atrassquash.pl. Klub ma 14 dni na rozpatrzenie danej reklamacji.

 10. Zakładając konto klubowicza w klubie Atras Squash Club klubowicz wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez właściciela Atras Squash Club, Squash Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Zawiła 61, 30-390 Kraków, NIP: 6793146203

 11. Zakładając konto klubowicza w klubie Atras Squash Club klubowicz wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Reservise Sp. Z.o.o przy ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa (dostawcę usług systemu rezerwacji) danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby: rezerwacji kortu, zarządzania rezerwacjami, oraz opcjonalnie funkcji znajdywania partnera do gry i wykorzystania funkcji programu poleceń.

 

§6. Zasady korzystania z kortu do squasha

 • Wynajem kortu do squasha odbywa się za pomocą systemu rezerwacji. Rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji klubu lub za pomocą systemu rezerwacji on-line poprzez stronę internetową klubu oraz za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne.

 • Zgłoszenia rezygnacji z wcześniej zarezerwowanego kortu nie wywołującego konsekwencji, klubowicz może dokonać najpóźniej do:

a. 23 godzin przed terminem rezerwacji w przypadku rezygnacji telefonicznej oraz w recepcji klubu lub

b. 24 godzin przed terminem rezerwacji w przypadku rezygnacji przy użyciu aplikacji mobilnej.

 • W przypadku rezygnacji z wynajmu kortu po upływie terminu przewidzianego na rezygnację, klubowicz zostanie obciążony opłatą wynajmu kortu za zarezerwowany okres, chyba że kort zostanie wynajęty przez innego klienta. W takiej sytuacji klubowicz, który odwołał rezerwację po terminie będzie zwolniony z opłaty.

 • W przypadku nie odwołania rezerwacji i nie stawienia się na zarezerwowanym korcie klubowicz zostanie obciążony opłatą wynajmu kortu za zarezerwowany okres, chyba że w zastępstwie wskaże inną osobę, która wynajmie kort. O fakcie niestawienia się na korcie i powstałej zaległości, pracownik recepcji klubu poinformuje klubowicza w danym dniu lub następnym.

 • Na korcie do squasha obowiązuje strój sportowy oraz czyste, sportowe obuwie zamienne koniecznie z podeszwą non-marking co oznacza, że obuwie nie pozostawia śladów na parkiecie kortu.

 • Gra na korcie winna być prowadzona w oparciu o „Zasady gry singlowej w squasha” opracowane przez Światową Federację Squasha z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz w duchu fair play.

 

Zasady gry singlowej w squasha dostępne są:

 • a. na stronie internetowej Światowej Federacji Squasha – www.worldsquash.org (oryginał)

 • b. na stronie internetowej Polskiej Federacji Squasha – polskisquash.pl (wersja w języku polskim)

 • c. w recepcji klubu

 • W celu poprawy bezpieczeństwa gry zaleca się grę w okularach ochronnych.

 • Osoby do lat 19 zobowiązane są do gry w okularach pod rygorem odmowy świadczenia usług przez klub.

 • Wszystkie uszkodzenia kortu oraz mienia klubu podczas gry lub pobytu w klubie powinny zostać zgłoszone przez klubowicza w recepcji klubu.

 

§7. Odpowiedzialność

 1. Klubowicz ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i wskazówkami personelu

 2. Ze względów bezpieczeństwa osoby do lat 15 powinny na terenie klubu pozostawać pod stałym nadzorem opiekuna.

 3. Klub Atras Squash Club nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rywalizacji sportowej na korcie.

 4. W przypadku prowadzenia gry niezgodnie z „Zasadami gry singlowej w squasha” opracowanymi przez Światową Federację Squasha, w szczególności prowadzenia gry w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu zawodników osoby grające mogą zostać wyproszone z kortu.

 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz na terenie klubu.

 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez klubowicza, którą spowodowało zachowanie innych osób znajdujących się w klubie.

 7. Klubowicz może odebrać kluczyk do szafki znajdujący się w szafce w poszczególnych szatniach na czas przebywania na terenie klubu Atras Squash Club. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zostawić w szafce. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 50 zł. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w klubie.

 

§8. Cennik oraz oferty promocyjne

 1. Cennik i informacje o aktualnych promocjach zamieszczone są na stronie internetowej klubu oraz dostępne w recepcji.

 2. Cennik zawiera ceny podane w złotych polskich, zawierające podatek VAT. Ceny mogą ulegać zmianom.

 3. Poza ofertą stałą, przewiduje się okresowo obowiązujące oferty promocyjne.

 4. Oferty promocyjne nie podlegają łączeniu.

 5. Klient korzystający z oferty promocyjnej jest zobowiązany do zapoznania się z jej regulaminem dostępnym na stronie internetowej klubu i w recepcji.

 

§9. Zmiany w regulaminie

 1. Regulamin klubu dostępny jest na stronie internetowej klubu oraz w klubie.

 2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu. Zmiany będą ogłaszane najpóźniej 7 dni przed dniem obowiązywania.

 3. Wprowadzane zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez klubowicza przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na realizowane umowy.